Январь на чешском языке

Январь на чешском языке

Склонение существительных, обозначающих месяцы и дни недели. Склонение существительных den и týden. Простые предложения личные, неопределенно-личные и безличные. Порядковые числительные. Составные порядковые числительные.
Склонение порядковых числительных. Конструкции, употребляющиеся для обозначения времени. Наиболее употребительные типы временных конструкций с различными предлогами.

ROČNÍ DOBY (OBDOBÍ) — POČASÍ — ČAS

Rok se dělí na čtvero ročních období. Jsou to: jaro, léto, podzim a zima. Na jaře se příroda probouzí z dlouhého zimního spánku. Paprsky jasného slunce zahřívají zemi, stromy raší. Louky se zelenají. Je na nich čerstvá tráva. Vysoko na nebi zpívají a štěbetají ptáci. V polích, zahradách i na loukách pracuje plno lidí: sejí obilí, sázejí mladé stromky a keře.
Den se prodlužuje, slunce vystupuje výše a přichází léto. Je horko. Na polích zraje obilí. Nastává doba žní. Pro obyvatele měst je to doba dovolené. Lidé utíkají z dusných ulic na venkov, do lázní, do hor nebo k moři.
Ale ponenáhlu se dny opět krátí, noci bývají chladnější, blíží se podzim. Ráno bývá mlha v údolích, listí žloutne a opadává. Lesy řídnou. Na Slovensku i na českých a moravských vinicích nastává vinobraní.
A nakonec listí opadne, stromy jsou holé, blíží se zima. Obloha je šedá, nebe je zataženo, často prší, fouká studený vítr a nakonec padá sníh. A tu je zase veselo. Všude je bílo, na horách je krásně a doma je útulno.

Dnes je špatné počasí. Od rána prší, je mlha. Minulý týden bylo hezky. Bylo zima, ale svítilo slunce. Teď je zase zamračeno a fouká vítr. Brzy (brzo) se smráká. V zimě jsou dny krátké.
Jaká je předpověď počasí na zítřek? Bude oblačno až zataženo, místy déšť, teplota ve dne plus pět až plus sedm stupňů, v noci kolem nuly. V horských oblastech mráz.
Československo má středoevropské počasí. Zima bývá mírná, mrzne obvykle jen v prosinci a v lednu. Léto není příliš horké, ale teplota vystupuje někdy až k třiceti stupňům Celsia. Nejkrásnějším ročním obdobím je jaro. Podle kalendáře nastává jaro jedenadvacátého března, ale skutečnými jarními měsíci jsou měsíce duben a květen. Loni byl velmi teplý podzim. Teprve v listopadu se počasí zhoršilo.

— Kdy pojedete letos na dovolenou? 4
— Patnáctého června. Letos máme dovolenou dříve. Týden dovolené jsme si nechali na zimu.
— My pojedeme až v srpnu na čtrnáct dní.
— Dovolenou nastupujete 4 prvního srpna?
— Ne, pětadvacátého července.

— Kolik je hodin? 3
— Za pět minut dvanáct (čtvrt na dvanáct, půl dvanácté, tři čtvrtina dvanáct).
— V kolik hodin budeš odcházet?
— V jednu hodinu (ve třináct hodin) a vrátím se po druhé (po čtrnácté) hodině.
— Už bude skoro dvanáct a Karel dosud nepřišel. Věra přišla v jedenáct deset.

Slovníček

Лексико-грамматические пояснения

Názvy měsíců. Названия месяцев и прилагательные, образованные от них:

Názvy dnů. Названия дней и прилагательные, образованные от них:

Выражения, обозначающие различные явления природы:

а) prší — идет дождь
mrzne — морозит
hřmí — гремит гром
svítá — рассветает
sněží (padá sníh) — идет снег
smráká se — смеркается
mrholí — моросит
padají kroupy — идет град
blýská se — сверкает молния
otepluje se — теплеет
ochlazuje se — холодает
oteplilo se — потеплело
ochladilo se — похолодало

б) je horko — жарко
je dusno — душно
je teplo — тепло
je zamračeno — пасмурно
je zima — холодно
je zataženo — сумрачно
je mráz — мороз
je oblačno — облачно
je mlha — туман
venku je hezky — на улице хорошо
uhodilo — ударила молния
leje jako z konve — дождь льет как из ведра
kolem nuly — около нуля
pod nulou (minus) — ниже нуля
nad nulou (plus) — выше нуля

1. Ty jdeš ven? — Ты идешь на улицу?
jít ven — идти на улицу (наружу)

2. Nedá se nic dělat! — Ничего не поделаешь!

3. Вопросы, которые мы задаем о времени, дате, дне и пр.:
Kolikátého je dnes? (Dnes je pátého března.) — Какое сегодня число? (Сегодня пятое марта)
Kolik je hodin? — Который час?
V kolik hodin? — В котором часу?
Jaké je dnes počasí? — Какая сегодня погода?
Který je dnes den (pátek, sobota…)? — Какой сегодня день (пятница, суббота…)?

4. Kdy pojedete letos na dovolenou? — Когда вы поедете в этом году в отпуск?
jet na dovolenou — ехать в отпуск
být na dovolené — находиться в отпуске
nastupovat dovolenou — идти в отпуск
Kdy nastupujete dovolenou? — Когда вы идете в отпуск?

Грамматические объяснения

Склонение существительных, обозначающих месяцы и дни недели

Существительные на твердые согласные, обозначающие названия месяцев, склоняются как неодушевленные существительные мужского рода твердой разновидности. В род. падеже ед. числа они имеют окончание , а в предл. падеже ед. числа -u: leden — ledna, v lednu; únor — února, v únoru; srpen — sprna, v srpnu; čtvrtek — čtvrtka; но: listopad — listopadu, v listopadu; pátek — o pátku.

Названия месяцев на -еc (červenec, prosinec) склоняются как неодушевленные существительные мужского рода мягкой разновидности: červenec, července, v červenci… и т.д. Существительные září, pondělí, úterý склоняются как существительные типа stavení.

Středa, sobota, neděle склоняются как соответствующие разновидности существительных женского рода (žena, ulice).

Примечания : 1. Наряду с названиями дней недели pondělí и úterý употребляются также pondělek и úterek, которые, однако, употребляются в определенных словосочетаниях типа od pondělka do úterka с понедельника до вторника; na pondělek на понедельник.

2. В отличие от русского языка, в чешском языке являются употребительными прилагательные, образованные от названий всех дней недели. Ср.:
středeční zasedáni — заседание (которое было) в среду
čtvrteční rozhovor — разговор (который был / имел место) в четверг
páteční schůze — собрание (которое было) в пятницу
Ср.: nedělní výlet — воскресная прогулка

Склонение существительных den «день» и týden «неделя»

Pád Číslo jednotné Číslo množné Číslo jednotné Číslo množné
N. den dni, dny týden týdny
G. dne dní, dnů týdne týdnů
D. dni, dnu dnům týdnu, týdní týdnům
A. den dny, dni týden týdny
V. dni dny, dni týdni týdny
L. dni, dnu, ve dne dnech o týdnu, v týdni týdnech
I. dnem dny týdnem týdny

В дат. и предл. падежах ед. числа существительные den u týden имеют параллельные формы dni / dnu, týdnu / týdni. Предложное сочетание ve dne употребляется в наречном значении днем. В им. и вин. падежах мн. числа существительное den также имеет параллельные формы dny / dni. Последняя форма является более употребительной.

Простые предложения личные, неопределенно-личные и безличные

Обычным типом простого предложения в чешском языке является двусоставное личное предложение с выраженным подлежащим (иногда не выраженным, но подразумеваемым) и сказуемым: žáci píšou, nastává jaro, já se nebojím, přišel pozdě, každý ho pozdravil, všichni se smáli (см. yp. 2).

В обобщенно-личных предложениях подлежащее не выражено, оно является обобщенным, всеобщим; при этом подразумеваются люди, человек, кто-то:
Říkali mu otec. — Его называли отцом.
Psali o tom v novinách. — Об этом писали в газетах.

Глагол в предложениях такого типа находится обычно в 3-м лице множественного числа.

В отличие от русского языка, в чешском языке весьма распространенным является и неопределенно-личный тип предложений, в котором сказуемое выражено возвратной формой глагола в 3-м лице ед. числа. В русском языке этим конструкциям соответствует
обычно личная конструкция с глаголом в 3-м лице мн. числа (подробнее см. урок 17). Ср.:
V domech se topí. — В домах топят.
Dnes se v továrnách nepracuje. — Сегодня на заводах не работают.
Večer se tančilo. — Вечером танцевали / были танцы.
Včera se o tom hodně diskutoválo. — Вчера об этом много спорили.

Безличные предложения, выражающие различные явления природы, а также психическое или физическое состояние человека, представляют собой большей частью односоставные глагольные предложения, выраженные безличными глаголами типа sněží, prší, svítá, mrzne, hřmí, blýská se, bolí mě (hlava) или же сложным сказуемым, состоящим из глагола-связки и именной части, выраженной кратким прилагательным, страдательным причастием или наречием:
je (bylo, bude) zima — холодно (было, будет холодно)
je (bylo, bude) horko — жарко (было, будет жарко)
je (bylo, bude) teplo — тепло (было, будет тепло)
je (bylo, bude) zamračeno — пасмурно (было, будет пасмурно)
je (bylo, bude) zataženo — пасмурно (небо было, будет затянуто тучами)
je (bylo, bude) hezky — хорошо, приятно (было, будет)
je (bylo, bude) mi smutno — мне (было, будет) грустно
je (bylo, bude) mu veselo — ему (было, будет) весело
и т.д.

Порядковые числительные (číslovky radové)

Порядковые числительные обозначают порядковый номер предмета, отвечают на вопрос kolikátý, , который, -ая, -ое (по счету).

1. první, prvý 18. osmnáctý
2. druhý 19. devatenáctý
3. třetí 20. dvacátý
4. čtvrtý 21. dvacátý první / jedenadvacátý
5. pátý 22. dvacátý druhý / dvaadvacátý
6. šestý 30. třicátý
7. sedmý 40. čtyřicátý
8. osmý 50. padesátý
9. devátý 60. šedesátý
10. desátý 70. sedmdesátý
11. jedenáctý 80. osmdesátý
12. dvanáctý 90. devadesátý
13. třináctý 100. stý
14. čtrnáctý 101. stý první
15. patnáctý 102. stý druhý
16. šestnáctý 200. dvoustý
17. sedmnáctý 300. třístý
400. čtyřstý 1.000. tisící
500. pětistý 1.000.000. milióntý

Составные порядковые числительные

Составные порядковые числительные могут выражаться двумя способами:
а) все составные части числительного могут быть выражены порядковыми числительными. Например: dvacátý pátý srpen, dvacátá pátá rada, dvacáté páté číslo, sto třicátý druhý / sto dvaatricátý;
б) часть составного числительного может быть выражена количественным числительным, часть — порядковым. Например: pětadvacátý říjen, pětadvacátá řada, pětadvacáté čislo, dvěstěpětaosmdesátý.

Возможна комбинация количественных и порядковых числительных, например: rok tisíc devět set osmdesátý pátý.

Склонение порядковых числительных

Порядковые числительные склоняются как прилагательные и согласуются с существительным в роде, числе и падеже. Например: osmá hodina, před osmou hodinou, desátý srpen, desátého srpna и т. д.

Порядковые числительные на (první, třetí, tisící) склоняются по образцу прилагательных мягкой разновидности (тип letní). Например: první, prvního, prvnímu, v prvním и т. д.

Порядковые числительные, оканчивающиеся на , , , склоняются как прилагательные твердой разновидности. Например: pátý, pátého, pátému, o pátém, s pátým…; pátá, páté, pátou и т. д.

При склонении составных числительных склоняются все части, выраженные порядковыми числительными. Например: dvacátý pátý, dvacátého pátého, dvacátému pátému. Если порядковым числительным выражена только последняя часть составного числительного, то склоняется только порядковое числительное: pětadvacátý, pětadvacátého, pětadvacátému, pětadvacátým.

Конструкции, употребляющиеся для обозначения времени

Для обозначения времени на вопрос Kolik je hodin? употребляются следующие конструкции:

Примечания : 1. Для обозначения половины первого употребляется не порядковое числительное, а количественное: jedna — v půl jedné, но v půl druhé, v půl páté и т. д.
2. При обозначении точного времени (на вокзалах, аэродромах и др.) употребляются конструкции типа:
Je devatenáct třicet sedm. — Девятнадцать часов тридцать семь минут.
Vlak jede ve tři čtyřicet dvě. — Поезд отправляется в три часа сорок две минуты.
Letadlo poletí v osmnáct padesát. — Самолет вылетает в восемнадцать часов пятьдесят минут.

Наиболее употребительные типы временных конструкций с различными предлогами

Mezi čtvrtou a pátou. — В пятом часу.
Po šesté hodině. — После шести (в начале седьмого).
Jde na devátou. — Девятый час.
Před jedenáctou. — Около одиннадцати.
Před pěti minutami. — Пять минут тому назад.
Hodinu (dvě, tři, čtyři) před tím. — За час (два, три, четыре часа) до того.
О čtvrt hodiny dřív. — На четверть часа раньше.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Jaké je dnes počasí?
— Které měsíce jsou zimní, které jarní, letní a podzimní?
— Jaká je předpověď počasí na zítřek?
— Jaké podnebí je v Československu?
— Která roční období jsou nejkrásnější?
— Kdy nastává jaro podle kalendáře?
— Jaká je příroda v zimě?

2. Слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Před (týden) ještě byla zima, dnes je už opravdu teplo. — Tuto knihu musím vrátit do (pátek). — Za dva (den) odjíždím do Prahy. — Koncem (červen) se vrátím zpátky. — V (listopad) obyčejně hodně prší. — Za pět (den) přijede československá delegace. — Jaro začíná koncem (březen). — Odpověď na svůj dopis jsem dostala po (pět, den). — Dovolenou budu mít až v (prosinec). — Na jihu zůstanu do (říjen). — Budu tam od (pondělí) do (čtvrtek). — Práci musím ukončit do příštího (týden). — Stalo se to začátkem (únor) (tento rok).

3. Числительные в предложениях напишите прописью:
Dnes je 8. června. — Podle předpovědi počasí bude do 12. května pršet. — Po 12. má být teplo. — Zkoušky začínají 1. června a končí 23. — Narodil jsem se 18. července. — 9. května je Den vítězství. — S 27. listopadem jsou spojeny mé nejlepší vzpomínky. — Tato událost se odehrála koncem 30. let. — Puškin žil v 19. století. — V knize chybí 136. stránka. — Oddělení konfekce je v 2. poschodí. — Přednáška se koná ve 4. patře. — V 1. části koncertu zpívala má oblíbená zpěvačka.

4. Составьте предложения, употребив следующие слова и выражения:
počasí se zhoršilo, ochladilo se, fouká vítr, blýská se, venku svítí slunce, prší, hřmí, byla tma, je zima, teplý vzduch, otepluje se, mrholí, doma, předpověď počasí, očekává se bouřka, promokl jsem na kůži, venku je bláto, lije jako z konve, plášť do deště, je zamračeno, nebe je jasné, počasí se zlepšuje.

5. Переведите на русский язык:
Myslím, že ten vlak má přijet za pět minut tři čtvrtě na devět. — Mezi půl pátou a čtvrt na šest asi nebudu doma. — Koncem září nebo začátkem října se chystám jet do Prahy. — Když jsem šel včera domů, bylo hrozné počasí: blýskalo se, hřmělo a lilo jako z konve. — Ta věta je na tři sta osmapadesáté stránce, čtyřiadvacátý řádek. — Je šest hodin a sedm minut. — Je čtvrt na deset. — Je půl osmé. — Je půl jedenácté a pět minut. — Už je po dvanácté. — Už je dvanáct pryč. — Vrátím se po desáté. — Čas budu mít až po páté hodině. — To se stalo z 2. na 3. května. — Mám dovolenou od 15. září do 10. října. — Jarní rovnodennost je 21. března, podzimní 23. září. — V této době slunce vychází v šest hodin ráno a zapadá v šest hodin večer. — Divadlo začíná v 19 hodin, sejdeme se tedy za deset minut sedm u pokladny. — Já tam budu raději už ve tři čtvrtě na sedm.

6. Измените указанное время по образцу:
а) на пять минут меньше:
Už je deset hodin. — Ještě ne, je teprve za pět minut deset.
Už je jedenáct hodin. … — Už je čtvrt na devět. … — Už je půl osmé. … — Už jsou tři čtvrti na šest. … — Už je za pět minut dvanáct. … — Už je čtvrt na sedm a deset minut. … — Už je za pět minut tři čtvrtě na čtyři. … — Už je půl páté a osm minut. … — Už je za deset minut devět.
б) на десять минут больше:
Je teprve za pět minut osm. — Jak to, já už mám osm a pět minut.
Je teprve za deset minut devět. … — Je teprve čtvrt na pět. … — Je teprve za pět minut sedm. … — Je teprve šest hodin a pět minut. … — Je teprve za pět minut půl deváté. … — Je teprve půl jedenácté a pět minut. … — Jsou teprve tři čtvrtě na dvanáct a dvě minuty. … — Je teprve za minutu deset. …

7. Образуйте сложные предложения, употребив союзы ale, ačkoli.
Образец: Venku je hezky. — Dopoledne ještě pršelo. — Venku je hezky, ale (ačkoliv) dopoledne ještě pršelo.
Teď je kolem nuly. Ráno byl ještě mráz. — Teď již není na obloze ani mráčku. Před hodinou ještě pršelo. — Letos jedeme na dovolenou až v srpnu. Vloni jsme měli dovolenou již počátkem července. — Celý květen prší. V dubnu bylo krásné počasí. — К poledni se oteplilo. Ráno byla ještě mlha a zima.

8. Расскажите:
Jaké bylo počasí o loňské dovolené.
Jaké počasí byste si přála mít o zimních prázdninách.

9. Переведите на русский язык. Найдите русский эквивалент этой пословицы:
Únor bílý pole sílí.

10. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:
Vlak přijíždí … půl (devátá). — Tu práci musíme udělat hned … (svátek). — Sejdeme se u metra … (čtvrt … sedm). — Byl zde … (pět minut). — Musím jít, jsou už tři čtvrti … (jedenáct). — Opozdili jsme se … (deset minut). — Budu u vás … (dvě hodiny). — Byla jsem … (divadlo) … (tři týdny). — Nehoda se stala večer … (12 hodin). — Vrátím se … (pátá a šestá). — … (tři měsíce) cestování se vrátil do vlasti. — Půjdeme do obchodu … půl (jedna). — Jde … (osmá). — Vlak odjíždí … (20.37).

11. Переведите на чешский язык:
а) Сегодня очень хорошая погода. Вчера еще шел дождь, а сегодня небо чистое, светит солнце, а по радио передавали, что сегодня будет ясно, к вечеру небольшая облачность, ветер слабый, температура 23-25°. Сейчас начало июня, и у нас уже лето. В субботу и в воскресенье все жители города выезжают за город. Лето самое красивое время года. Цветут цветы, в садах зреют фрукты и овощи. Напляжах рек, прудов и озер много народу. Некоторые любят осень, называют ее золотая осень. У нас осень начинается в конце сентября. Идут дожди, небо покрыто тучами, дует холодный ветер. В декабре, а иногда и в конце ноября начинается зима — пора любителей зимнего спорта. Зимой очень красиво в лесу и в поле. Все деревья покрыты белым снегом, а на земле лежит огромный белый ковер. Зима у нас холодная, температура бывает от 15 до 30° ниже нуля. Солнце светит слабо, рано темнеет, нужно тепло одеваться, чтобы не замерзнуть. Наконец, морозы ослабевают, снег начинает таять. С крыш и деревьев капает.
б) В воскресенье в магазинах не торгуют. — Зимой в домах топят. — Зимой темнеет рано. — Все друзья уехали, мне очень тоскливо. — Душно, нужно открыть окно. — Холодно, дай мне, пожалуйста, шарф. — Будет гроза, уже гремит гром и сверкает молния. — Дождь льет как из ведра. — На собрании об этом много спорили. — Эту песню поют во всем мире. — На нашем заводе работают 5 дней в неделю. — Здесь говорят по-чешски. — В этом здании печатают газеты. — Об этом всюду говорят. — Здесь не курят.

Slovníček

передавать по радио vysílat v rozhlase
ослабевать slábnout
капать (с крыш) krápat

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Январь на чешском языке

ten adresát – адреса́т

ten advokát – адвока́т

ta advokátka – адвока́т-же́нщина

ten aerobik – аэро́бика

ahoj – 1) приве́т 2) пока́

ten alkohol – алкого́ль

ta angličtina – англи́йский язы́к

ten asistent – ассисте́нт

ta asistentka – ассисте́нтка

ten autobus – авто́бус

ten automat – автома́т

ten autoservis – автосе́рвис

ta babička – ба́бушка

ten balík – упако́вка

ten bankomat – банкома́т

ta barva – кра́ска, цвет

ten basketbal – баскетбо́л

ta bavlna – хло́пок

ten bazén – бассе́йн

ten benzin – бензи́н

bezmasý – без мя́са, вегетариа́нский

ten bod – то́чка (в геометрии)

bohužel – к сожале́нию

ten bonbon – конфе́та

množ. boty – боти́нки

množ. brambory – карто́шка

ta brigáda – вре́менная подрабо́тка, фу́шка

brzo – 1) ско́ро 2) ра́но

to bydliště – ме́сто прожива́ния

ten byt – кварти́ра

ten byt 3+1 – трёхко́мнатная кварти́ра с отде́льной ку́хней

to CD – компа́кт-ди́ск

to cédéčko – компа́кт-ди́ск (разговорно)

ta cena – цена́, приз, награ́да, вы́играш

ten centimetr – сантиме́тр

ta cesta – путь, доро́га

ten / ta cestující – пассажи́р

ten citron – лимо́н

cizí – 1) иностра́нный 2) чужо́й

ten cizinec – иностра́нец

cizinecký – по дела́м иностра́нцев, свя́занный с иностра́нцами

ta cizinka – иностра́нка

ta cukrárna – конди́терская

ta cukrovka (nemoc) – са́харный диабе́т

to cvičení – упражне́ние

ten časopis – журна́л

čau – 1) приве́т 2) пока́

ta čekárna – зал ожида́ния

ten červenec – ию́ль

ten česnek – чесно́к

ta čeština – че́шский язы́к

čí – чей, чья, чьё, чьи, чьим, чьей…

ta čistírna – пра́чечная, химчи́стка

ta číšnice – официа́нтка. Чаще используется: servírka

ten číšník – официа́нт

ten člověk – челове́к

ta čokoláda – шокола́д

ten čtvrtek – четве́рг

ta dálnice – междугоро́дняя тра́сса

další – сле́дующий, очередно́й

množ. dámy (označení toalety) – да́мы

ten dárek – пода́рок

ta dcera [цэра] – до́чь

ten dědeček – де́душка

ta dělnice – рабо́чая

ten dělník – рабо́чий

ten deštník – зо́нтик от дождя́

to dévédéčko – DVD (разговорно)

ten dezert – дессе́рт

ten diplom – дипло́м

ta diskotéka – дискоте́ка

to divadlo – теа́тр

ta dívka – де́вушка

ta doba – вре́мя, пери́од

dobrý – 1) хоро́ший 2) вку́сный 3) молоде́ц

ten doklad – докуме́нт

ta domácnost – дома́шнее хозя́йство

ten dopis – письмо́

dopoledne – до обе́да

ten dospělý – взро́слый

ta dovolená – о́тпуск

množ. drobné (peníze) – ме́лочь

ta drogerie – хозя́йственный магази́н, магази́н косме́тики / бытово́й хи́мии

ta drůbež – мя́со пти́цы

ten duben – апре́ль

ten důchod – пе́нсия

ten důchodce – пенсионе́р

ta důchodkyně – пенсионе́рка

množ. dveře – две́ри

ta ekonomie – эконо́мика (наука)

ta elektřina – электри́чество

ta empétrojka – mp3-пле́ер

ta fakulta – факульте́т

ten farmář – фе́рмер

ta farmářka – фе́рмерша

ten fitness – фи́тнес

ten fotbal – футбо́л

ten fotbalista – футболи́ст

ta fyzika – фи́зика

ta galerie – галере́я

ten gynekolog – гинеко́лог

ta gynekoložka – гинеко́лог-же́нщина

haló – эй, алё́ (грубое обращение, междометие)

ten hasič – пожа́рный

ta herečka – актри́са

hned – сра́зу, неме́дленно

ta hodina – 1) час 2) уро́к

množ. hodiny – часы́

hodně – мно́го, о́чень

ten hokej – хокке́й

ten hokejista – хоккеи́ст

ten holič – ба́рбер

to holičství – барбершо́п

ta holka – де́вочка

horko – жара́, жа́рко, горячо́

ta hořčice – горчи́ца

ta hospoda – пивна́я, пивно́й бар

ten / ta host – гость, го́стья

to hovězí – говя́дина

množ. hranolky – карто́фель-фри

to hřiště – игрова́я площа́дка, де́тская площа́дка

ta hudebnice – музыка́нтка

ten hudebník – музыка́нт

ten hypermarket – гиперма́ркет

ten chlapec – па́рень

ten chleba – хлеб (разговорно)

ta chvíle – моме́нт

ten infarkt – инфа́ркт

ta informace – информа́ция

ten informatik – информа́тик

ta informatika – информа́тика

ten / ta Ing. – 1) академи́ческий ти́тул, соотве́тствует ти́тулу «маги́стр» 2) инжене́р

ta injekce – уко́л, инъе́кция

ten inzerát – объявле́ние

to jablko – я́блоко

jako – как, в ка́честве

ten jazyk (část těla) – язы́к (часть те́ла)

ten jazyk (řeč) – язы́к (речь)

množ. jazyky – языки́

jednou – одна́жды, оди́н раз

jenom – то́лько, лиш

ta jídelna – столо́вая

ta jízdenka – проездно́й биле́т

ten jogurt – йо́гурт

ten kabát – пальто́

ta kabinka – каби́нка

ta kadeřnice – парикма́хер-же́нщина

to kadeřnictví – парикма́херская

to kafe – ко́фе, и́менно ко́фе (разгово́рно). Э́то сло́во не несё́т значе́ния «кафе́»!

množ. kalhoty – штаны́, брю́ки. И́менно штаны́ и́ли брю́ки.

ta kamarádka – подру́га

ten kámen – ка́мень

ta kancelář – о́фис, кабине́т

ten kartáček – щё́тка

množ. karty – ка́рты

ten kašel – ка́шель

ten kečup – ке́тчуп

to kilo – 1) кило́ 2) разгово́рно «сто крон, со́тня, со́тка»

ten kilogram – килогра́мм

ten kilometr – киломе́тр

to kino – кинотеа́тр

ten klid – споко́йствие

ten kluk – ма́льчик

ten knedlík – кне́длик (блю́до)

ta kočka – 1) ко́шка 2) разгово́рно «кра́сотка»

ta kola – 1) колё́са 2) велосипе́ды

ta kolej (doprava) – 1) колея́ 2) общежи́тие

ten kolek – почто́вая ма́рка

to koleno – коле́но

kolikátý – како́й по счё́ту

kolikrát – ско́лько раз

to kolo (jízdní kolo) – велосипе́д

ta komedie – коме́дия

ten koncert – конце́рт

ta kontrola – прове́рка

ta konverzace – бесе́да, разгово́р

ten kopec – холм, возвы́шенность

ta kosmetička – космето́лог-же́нщина. И́менно космето́лог-же́нщина.

ta kosmetika – косме́тика

ten kostel – костё́л

ta košile – руба́шка

ta koupelna – ва́нная ко́мната

ten kraj (správní jednotka) – край, о́бласть

ten krk – ше́я, го́рло

ta křižovatka – перекрё́сток

ten kuchař – по́вар

ta kuchařka – повари́ха

ta kuchyň/kuchyně – ку́хня

ten kurz (vyučovací kurz) – курс

to kuře – цыплё́нок

ta kůže (materiál) – ко́жа

ta květina – цвето́к

ten laboratoř – лаборато́рия

ten leden – янва́рь

ta lednička – холоди́льник

ten lék – лека́рство

ta lékárna – апте́ка

ta lékárnice – фармаце́вт-же́нщина

ten lékárník – фармаце́вт, апте́карь

ta lékařka – врач-же́нщина

lékařský – враче́бный, медици́нский

to léta (rok) – года́, лета́

to letadlo – самолё́т

ta letenka – авиабиле́т

to letiště – аэропо́рт

ta limonáda – лимона́д

ta linka (telefonní linka) – ли́ния

ten list (dokument) – лист

ten lístek – биле́т

ten listopad – ноя́брь

ten litr – 1) литр 2) разгово́рно «ты́сяча крон, коса́рь, шту́ка».

to lyžování – заня́тие го́рными лы́жами, ката́ние на лы́жах

ta majitelka – хозя́йка, владе́лица

malý – ма́ленький, ма́лый

ta maminka – ма́ма, ма́мочка

ten manžel – муж, супру́г

ta manželka – жена́, супру́га

ta matematika – матема́тика

ta medicína – медици́на

ten / ta Mgr. – маги́стр (академи́ческий ти́тул)

ta minerálka – минера́лка

to ministerstvo – министе́рство

minulý – про́шлый, проше́дший

ta minuta – мину́та

ta místnost – помеще́ние

ten mobil – моби́лка, моби́льник, моби́льный телефо́н

moc – 1) о́чень 2) мно́го 3) сли́шком 4) вла́сть 5) мо́щь, си́ла

modrý – си́ний, голубо́й

ten Mongol – монго́л

ta Mongolka – монго́лка

ten motor – мото́р, дви́гатель

ta mrkev – морко́вь

ten / ta MUDr. – до́ктор медици́ны, академи́ческий ти́тул, medicinae universae doctor

ten muzikál – мю́зикл

ten muž – мужчи́на, му́ж

ta myčka – посудомо́ечная маши́на

ta mzda – зарпла́та

ten nábytek (věci, obchod) – ме́бель

to nádobí – посу́да

to nádraží – вокза́л

ta nafta – 1) ди́зельное то́пливо, ди́зель 2) нефть

to nájemné – аре́ндная пла́та

ta nájemnice – квартира́нтка, жили́ца

ten nájemník – жиле́ц, квартира́нт

množ. náklady – 1) груз 2) расхо́ды

nakonec – наконе́ц, в конце́ концо́в

ten nákup – поку́пка

to náměstí – городска́я пло́щадь

ten nápoj – напи́ток

to narození – рожде́ние

to nástupiště – перро́н, платфо́рма

to nebezpečí – опа́сность

něco – что-то, ко́е-что

ta neděle – воскресе́нье

ta nehoda – ава́рия

nejen, ale i – не то́лько, но и

nejlepší – са́мый лу́чший, наилу́чший

někam – куда́-то, ко́е-куда

někde – где-то, ко́е-где

někdy – когда́-то, ко́е-когда

ta nemoc – боле́знь

ta nemocenská (dávka) – 1) больни́чный 2) посо́бие по боле́зни

nemocenský – по боле́зни, свя́занный с боле́знью

ta nemocnice – больни́ца

ten nepořádek – беспоря́док

nerad/a/i – неохо́тно, не́хотя

ta neschopenka – больни́чный

ten nezaměstnaný – безрабо́тный

nic – ничто́, ничего́

normálně – норма́льно, обы́чно

normální – норма́льный, обы́чный

ten nos – 1) нос 2) носи́ (глагол «носить» в повелительном наклонении)

ten novinář – журнали́ст

ta novinářka – журнали́стка

množ. noviny – газе́та

obecní – коммуна́льный, муниципа́льный, общественный

ten obchod – магази́н

to oblečení – оде́жда

ten obličej – лицо́

ten obor – специа́льность, о́трасль, дисципли́на

obyčejně (obvykle) – обы́чно

to očkování – приви́вка

to oddělení (policie) – отделе́ние

ten odesílatel – отправи́тель

množ. oděvy – оде́жда

ten odjezd – отъе́зд

odkdy – с каки́х пор

ten odpad – му́сор, отхо́д

odpoledne – по́сле обе́да

ta okurka – огуре́ц

ta omáčka – со́ус, подли́ва

ta operace – опера́ция

ta oprava – ремо́нт

ten opravář – ремо́нтник

ta ordinace – приё́мный кабине́т (врача́)

ten orchestr – орке́стр

ošklivý – некраси́вый, ужа́сный

pak – пото́м (разгово́рно)

ten pan – господи́н

ten páni (označení toalety) – господа́, мужчи́ны

ta paní – госпожа́, же́нщина

ten papír – бума́га

ten pardon – пардо́н, извини́те

ten párek – соси́ска

to parkoviště – парко́вка

ten pátek – пя́тница

to pekařství – пека́рня

pěkný – хоро́ший, краси́вый

ten peníze – де́ньги

ten pes – соба́ка, пёс

pevný – твё́рдый, пло́тный

ten plat – зарпла́та бюдже́тников

to plavání – пла́вание

ten / to plus – плюс

ten pobyt – прожива́ние, пребыва́ние

to počasí – пого́да

ten počítač – компью́тер

ten podnik – предприя́тие

ten podnikatel – предпринима́тель

ta podnikatelka – предпринима́тельница

ten podpis – по́дпись

ten podzim – о́сень

ta pohlednice – откры́тка

ta pohotovost – 1) гото́вность 2) неотло́жка

ten pojištěnec – застрахо́ванный

to pojištění – страхо́вка

ta pokladna – ка́сса

ten / ta pokladní – касси́р

ten pokoj – 1) ко́мната 2) споко́йствие

to poledne – по́лдень, 12:00 дня

ta policie – поли́ция

ten policista – полице́йский

ta policistka – полице́йская

ta poliklinika – поликли́ника

ten polyester – полиэсте́р

ten pomeranč – апельси́н

to pondělí – понеде́льник

ten poplatek – платё́ж, пла́та, по́шлина, сбор

množ. poplatky – платежи́, пла́ты, по́шлины, сбо́ры

ta porucha – поло́мка, неиспра́вность, наруше́ние

pořád – постоя́нно, всё ещё́

ten pořádek – поря́док

to poschodí – эта́ж

ta posilovna – тренажё́рный зал

ta postel – посте́ль, крова́ть

množ. potraviny – пищевы́е проду́кты

to potvrzení – подтвержде́ние, спра́вка

ten poukaz – купо́н, тало́н, ва́учер, путё́вка

Источник

Читайте также:  Язык ставок и игр
Ответы на самые частые вопросы пользователей рунета
Добавить комментарий

Adblock
detector